Konkurs nawigacji NAVITAL i Rally And Race

Zapraszamy do udziału w konkursie gdzie można wygrać dożywotnią licencję na nawigację. Gratka dla podróżników. Mamy tylko 5 licencji dla zwycięzców konkursu. Musicie w komentarzu pod postem na profilu FB magazynu Rally And Race napisać  „Jakie miejsce w Polsce najchętniej odwiedziłbyś w weekend i dlaczego?” Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 5 użytkowników, którzy udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Navitel_smartphone

 

Szczegóły w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu

1

1.Organizatorem konkursu jest portal www.rallyandrace.pl.

2.Adres elektroniczny Konkursu: redakcja@rallyandrace.pl

3.Adres pocztowy Konkursu: 63-200 Jarocin, ul. Dąbrowskiego 7

 

2

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 30.08.2017 do 04.09.2017.

2.Zadanie konkursowe polega na zostawieniu komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebook magazynu Rally And Race z odpowiedzią na pytanie: „Jakie miejsce w Polsce najchętniej odwiedziłbyś w weekend i dlaczego?

3.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana portalu busiarze.com.pl.

5.Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6.Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.

7.Zasady konkursu obowiązują na stronie internetowej http://rallyandrace.pl/.

8.Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: redakcja@rallyandrace.pl.

 

3

1.Nagrodą w konkursie jest 5 voucherów na nawigację z mapą Polski, z dożywotnią licencją – po 1 egzemplarzu dla każdego zwycięzcy.

2.Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 5 użytkowników, którzy udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3.Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.

4.Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5.Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://rallyandrace.pl/.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna.

7.Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8.Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej: http://rallyandrace.pl/.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dodaj komentarz